1
81 Views

متقاضیان با سرمایه گذاری در کشور مورد نظر می توانند برای خود و همسر و فرزندان تحت تکفل، مجوز اقامت امریکا را در مدت three ماه کاری پس از ارائه کامل مدارک، بدون ریسک دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید. افرادی که مجوز اقامت موقت سوئیس را در اختیار دارند و با این مجوز در آنجا مانده اند در واقع اقامت آنان به صورت قانونی خواهد بود. قانون اخذ اقامت از طریق گرین کارت دانمارک لغو

Newsletter
Sign up for our newsletter


Unsubscribe at Anytime | Privacy Policy
Welcome, DisDroidians

Sign up and post your links!

Most Viewed Stories
Latest Comments
Statistics
Disdroid.co.uk - ranking and value