1
59 Views

کمپ های پناهجویان هر روز صبح، شاهد حضور تعدادی از پلیس هستند که به دنبال پناهجویانی که جواب منفی از دادگاه گرفته اند می باشند. از ماه دسمبر یک تیم ذخیره تا ۱۵۰۰ محافظ مرزی، که می تواند در شرایط بحرانی در عرض چند روز در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا مامور گردند، ایجاد گردیده است. یکی از مشکلات مهم اتحادیه اروپا لیبی است که عملا فروپاشیده و یکی از مسیرهای اصلی مهاجرها شده. اسلوانيايي، کرواسي و مجارس

Newsletter
Sign up for our newsletter


Unsubscribe at Anytime | Privacy Policy
Welcome, DisDroidians

Sign up and post your links!

sponsored
Most Viewed Stories
Latest Comments
Statistics
Disdroid.co.uk - ranking and value